Công ty Liên Thành không liên quan đến nước mắm sản xuất từ Soda