THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CÔNG NHẬT ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN SẢN XUẤT ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN SẢN XUẤT ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TÀI XẾ XE TẢI ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM                     ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO                   ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỜI VỤ           ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN     Hiện nay, Công ty chúng tôi đang sản xuất hàng Tết năm 2020, cần tuyển lao động công nhật (làm ngày nào tính tiền ngày đó) cụ thể như sau: 1. Vị trí 1: 03 công nhân nam đứng...