Công ty Liên Thành (Société de Lien Thanh) là tên gọi pháp lý của Liên Thành Thương Quán, một tổ chức kinh doanh nước mắm do các sĩ phu yêu nước ở Bình Thuận sáng lập vào năm 1906 để hưởng ứng phong trào Duy Tân do Phan Châu...

Sáng lập năm 1906, tồn tại và phát triển đến nay đã hơn 100 năm, Công ty Liên Thành khẳng định là một doanh nghiệp phát triển vững chắc, góp phần không nhỏ cho sự phát triển chung của xã hội. “Văn hoá doanh nghiệp” là một trong những...